Salutació del Batle Salutació del Batle

Pressupost  2018
caption
Pressupost  2018 Pressupost  2017 Pressupost 2016 Pressupost 2015 Pressupost 2014
Modificacions pressupostàries Pla Pressupostari a Mitjà Termini i Línies Fonamentals del Pressupost

 
CAP. RESUM CAPÍTOLS


   IMPORT    
    2018 2017 dif. 2016 2015 2014 2013
1 DESPESES DE PERSONAL 3.289.896,17 3.255.451,81 1,06% 3.001.938,04 2.644.712,06 2.645.532,11 2.750.605,81
2 DESPESES EN BENS
CORRENTS I SERVEIS
1.772.586,61 1.641.586,61 7,98% 1.647.586,61 1.728.086,61 1.636.086,61 1.744.586,61
3 DESPESES FINANCERES 33.000,00 43.000,00 -23,26% 88.000,00 88.000,00 133.000,00 133.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 475.787,00 465.887,00 2,12% 448.500,00 429.940,47 481.940,47 438.548,67
  TOTAL DESPESES CORRENTS  5.571.269,78 5.405.925,42 3,06% 5.186.024,65 4.890.739,14 4.896.559,19 5.066.741,09
6 INVERSIONS REALS 2.700.500,00 647.500,00 317,07% 593.650,00 712.500,00 427.000,00 341.888,53
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 46.510,13 98.510,13 -52,79% 102.720,13 114.250,18 114.250,18 134.996,25
9 PASSIUS FINANCERS 275.000,00 275.000,00 0,00% 305.000,00 305.000,00 355.000,00 360.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 3.022.010,13 1.021.010,13 195,98% 1.001.370,13 1.131.750,18 896.250,18 836.884,78
  TOTAL DESPESES  8.593.279,91 6.426.935,55 33,71% 6.187.394,78 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87
1  IMPOSTS DIRECTES 3.938.457,11 3.760.294,55 4,74% 3.704.553,78 3.706.648,32 3.691.868,37 3.778.810,30
2 IMPOSTS INDIRECTES 100.000,00 75.000,00 33,33% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.299.334,30 485.600,00 167,57% 468.000,00 443.000,00 467.900,00 507.900,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.947.741,00 1.934.041,00 0,71% 1.839.841,00 1.521.841,00 1.522.041,00 1.478.850,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.700,00 10.000,00 -23,00% 10.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 7.293.232,41 6.264.935,55 16,41% 6.072.394,78 5.729.489,32 5.739.809,37 5.819.560,30
6 ALIENACIONS 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.240.047,50 162.000,00 665,46% 115.000,00 293.000,00 53.000,00 84.065,57
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 1.300.047,50 162.000,00 702,50% 115.000,00 293.000,00 53.000,00 84.065,57
  TOTAL INGRESSOS  8.593.279,91 6.426.935,55 3,87% 6.187.394,78 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87


 

 

 


 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12