Salutació del Batle Salutació del Batle

Pressupost  2020
caption
Pressupost 2020 Pressupost  2019 Pressupost  2018 Pressupost  2017 Pressupost 2016 Pressupost 2015 Pressupost 2014
Modificacions pressupostàries Pla Pressupostari a Mitjà Termini i Línies Fonamentals del Pressupost

 
CAP. RESUM CAPÍTOLS    
 
   IMPORT    
    2020 2019 2018 dif 2017 2016 2015 2014 2013
1 DESPESES DE PERSONAL 3.788.123,30 3.679.414,00 3.289.896,17 1,06% 3.255.451,81 3.001.938,04 2.644.712,06 2.645.532,11 2.750.605,81
2 DESPESES EN BENS
CORRENTS I SERVEIS
1.693.850,00 1.709.700,00 1.772.586,61 7,98% 1.641.586,61 1.647.586,61 1.728.086,61 1.636.086,61 1.744.586,61
3 DESPESES FINANCERES 21.000,00 33.000,00 33.000,00 -23,26% 43.000,00 88.000,00 88.000,00 133.000,00 133.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 492.342,72 487.979,00 475.787,00 2,12 465.887,00 448.500,00 429.940,47 481.940,47 438.548,67
  TOTAL DESPESES CORRENTS  5.995.316,02 5.910.093,00 5.571.269,78 3,06% 5.405.925,42 5.186.024,65 4.890.739,14 4.896.559,19 5.066.741,09
6 INVERSIONS REALS 3.181.297,50 3.840.047,50 2.700.500,00 317,07% 647.500,00 593.650,00 712.500,00 427.000,00 341.888,53
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 214.510,13 46.510,13 46.510,13 -52,79% 98.510,13 102.720,13 114.250,18 114.250,18 134.996,25
9 PASSIUS FINANCERS 210.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00% 275.000,00 305.000,00 305.000,00 355.000,00 360.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 3.605.807,63 4.161.557,63 3.022.010,13 195,98% 1.021.010,13 1.001.370,13 1.131.750,18 896.250,18 836.884,78
  TOTAL DESPESES  9.601.123,65 10.071.650,63 8.593.279,91 33,71% 6.426.935,55 6.187.394,78 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87
1  IMPOSTS DIRECTES 4.282.935,15 3.997.837,24 3.938.457,11 4,74% 3.760.294,55 3.704.553,78 3.706.648,32 3.691.868,37 3.778.810,30
2 IMPOSTS INDIRECTES 140.000,00 140.000,00 100.000,00 33,33% 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 545.400,00 520.100,00 1.299.334,30 167,57% 485.600,00 468.000,00 443.000,00 467.900,00 507.900,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.209.741,00 2.100.341,00 1.947.741,00 0,71% 1.934.041,00 1.839.841,00 1.521.841,00 1.522.041,00 1.478.850,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 3.000,00 7.700,00 7.700,00 -23,00% 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 7.181.076,15 6.765.978,24 7.293.232,41 16,41% 6.264.935,55 6.072.394,78 5.729.489,32 5.739.809,37 5.819.560,30
6 ALIENACIONS 0,00 0,00 60.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.420.047,50 3.305.672,39 1.240.047,50 665,46% 162.000,00 115.000,00 293.000,00 53.000,00 84.065,57
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 2.420.047,50 3.305.672,39 1.300.047,50 702,50% 162.000,00 115.000,00 293.000,00 53.000,00 84.065,57
  TOTAL INGRESSOS  9.601.123,65 10.071.650,63 8.593.279,91 3,87% 6.426.935,55 6.187.394,78 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87


Pressupost 2020

 ENVIAMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE EL PRESSUPOST EXERCICI 2020
 Execució Trimestral del Pressupost Primer Trimestre 2020
 Execució Trimestral del Pressupost Segon trimestre 2020
 Execució Trimestral del Pressupost tercer trimestre 2020

 Línies Fonamentals dels Pressupostos 2020
 Pressupost de Despeses 2020
 Pressupost d'Ingressos 2020
 Memòria del Pressupost 2020
 Certificat Ple 18-12-19 Pressupostos 2020
 Anunci Aprovació Definitiva Pressupost 2020

Pressupost 2019

 
Exercici Trimestral Pressupost Quart Trimestre 2019
 
Exercici Trimestral Pressupost Tercer Trimestre 2019
 
Exercici Trimestral Pressupost Segon Trimestre 2019
 
Memòria del projecte de pressupost de 2019
 Pressupost d'ingressos 2019
 Pressupost despeses 2019
 Donar compte de l'enviament del pressupost 2019
 Execució del Pressupost 1er Trimestre 2019


Pressupost 2018

  Memòria del projecte de pressupost de 2018
  Pressupost d'ingressos 2018
  Pressupost de despeses 2018
  Donar compte de l’enviament del pressupost 2018
 Execució del Pressupost 4rt Trimestre 2018
 Execució del Pressupost 3er Trimestre 2018
 Execució del Pressupost 2on Trimestre 2018
 Execució del Pressupost 1er Trimestre 2018
 Liquidació Pressupost 2018
 
 
 
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12