Salutació del Batle Salutació del Batle

Pressupost  2017
caption
Pressupost  2017 Pressupost 2016 Pressupost 2015 Pressupost 2014

CAP. RESUM CAPÍTOLS
 
 IMPORT    
    2017 2016 dif. 2015 2014 2013
1 DESPESES DE PERSONAL 3.255.451,81 3.001.938,04 8,45% 2.644.712,06 2.645.532,11 2.750.605,81
2 DESPESES EN BENS
CORRENTS I SERVEIS
1.641.586,61 1.647.586,61 -0,36% 1.728.086,61 1.636.086,61 1.744.586,61
3 DESPESES FINANCERES 43.000,00 88.000,00 -51,14% 88.000,00 133.000,00 133.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 465.887,00 448.500,00 3,88% 429.940,47 481.940,47 438.548,67
  TOTAL DESPESES CORRENTS  5.405.925,42 5.186.024,65 4,24% 4.890.739,14 4.896.559,19 5.066.741,09
6 INVERSIONS REALS 647.500,00 593.650,00 9,07% 712.500,00 427.000,00 341.888,53
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 98.510,13 102.720,13 -4,10% 114.250,18 114.250,18 134.996,25
9 PASSIUS FINANCERS 275.000,00 305.000,00 -9,84% 305.000,00 355.000,00 360.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 1.021.010,13 1.001.370,13 1,96% 1.131.750,18 896.250,18 836.884,78
  TOTAL DESPESES  6.426.935,55 6.187.394,78 3,87% 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87
1  IMPOSTS DIRECTES 3.760.294,55 3.704.553,78 1,50% 3.706.648,32 3.691.868,37 3.778.810,30
2 IMPOSTS INDIRECTES 75.000,00 50.000,00 50,00% 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 485.600,00 468.000,00 3,76% 443.000,00 467.900,00 507.900,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.934.041,00 1.839.841,00 5,12% 1.521.841,00 1.522.041,00 1.478.850,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10.000,00 10.000,00 0,00% 8.000,00 8.000,00 4.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 6.264.935,55 6.072.394,78 3,17% 5.729.489,32 5.739.809,37 5.819.560,30
6 ALIENACIONS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 162.000,00 115.000,00 40,87% 293.000,00 53.000,00 84.065,57
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 162.000,00 115.000,00 40,87% 293.000,00 53.000,00 84.065,57
  TOTAL INGRESSOS  6.426.935,55 6.187.394,78 3,87% 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87


 

 
 


 Pressupost 2017

  Memòria del projecte de pressupost de 2017
  Pressupost d'ingressos 2017
  Pressupost de despeses 2017

  Execució del pressupost 2n Trimestre de 2017
  Execució del pressupost 1r Trimestre de 2017

 


Modificacions pressupostàries 

 

  Modificacions del pressupost de l'Ajuntament. Exercici 2014.

 

 
 Pla Pressupostari a Mitjà Termini i Línies Fonamentals del Pressupost


 Pla Pressupostari a Mitjà Termini (2017-2019).
 Pla Pressupostari a Mitjà Termini (2018-2020).
 Línies Fonamentals del Pressupost (2016-2017).
 Informació impositiva municipal exercici 2017.
 


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12