Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per la Batlessa i un nombre de regidors i regidores, no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, quatre en l’actualitat, nomenats i separats lliurement per la Batlessa. La Junta de Govern dóna compte al Ple.

Les funcions que corresponen a la Junta de Govern són:
- l'assistència a la Batlessa en l'exercici de les seves atribucions,
- l'exercici de les competències que li pugui delegar a la Batlessa o el Ple municipal
- l'exercici de les competències que li atribueixi directament la legislació corresponent.

Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren cada divendres no festiu a les 12.00 h del matí i no són públiques.